.

.
http://heutuxiatoynaeisaiellinas.blogspot.com

8/3/15

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Τι είναι αυτό που επιβάλλεται να ξέρει  ο Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος;
Αυτό που αποτελεί χρέος επιτακτικό να το γνωρίζει καλά είναι μαζεμένο σε μερικές γραμμές
Παραγγέλματα και Μακαρισμοί

Οι μακαρισμοί από τον Ιησού το Ναζωραίο το Χριστό  από την επί του όρους ομιλία του στη Καινή Διαθήκη.
Τα Δελφικά παραγγέλματα από τους επτά Έλληνες σοφούς της αρχαιότητας όπως διασώθηκαν σε επιγραφές στο μαντείο των Δελφών:
Τον Θαλή τον Μιλήσιο,
τον Πιττακό τον Μυτιληναίο,
τον Βία τον Πρηνεύ,
τον Σόλωνα τον Αθηναίο,
τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο,
τον Περίανδρο τον Κορίνθιο
 τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.


Τα δελφικά παραγγέλματα είναι η αρχέγονη σοφία των Ελλήνων συμπυκνωμένη σε απλά παραγγέλματα.
Διαβάζοντας τα κανείς κατανοεί ότι ο Χριστός, τα δίδαξε όλα μαζί δια του παραδείγματος του τελειοποιώντας τα με την αγάπη.
Τα δελφικά παραγγέλματα είναι η παλαιά διαθήκη του  Έλληνα.

 Τα Δελφικά Παραγγέλματα:

1. Έπου Θεώ. - (Να ακολουθείς τα Θεία )
2. Νόμω πείθου. - (Να πείθεσαι στον Νόμο )
3. Θεούς σέβου. - (Να σέβεσαι τα Θεία )
4. Γονείς σέβου. - (Να σέβεσαι τους γονείς)
5. Ηττώ υπέρ δικαίου. - ( Να χάνεις για το δίκαιο )
6. Γνώθι μαθών - (μέσω πείρας γνώριζε).
7. Ακούσας νόει - (Κατανόησε αφού πρώτα ακούσεις).
8. Σαυτόν ίσχε - ( γνώρισε τον εαυτό σου).
9. Φρόνει θνητά.- (Να σκέφτεσαι σαν θνητός)
10. Εστίαν τίμα. - ( Να τιμάς το σπίτι σου)
11. Άρχε σεαυτού. - ( Να κυριαρχείς στον εαυτό σου)
12. Φίλοις βοήθει. - (Να βοηθάς τους φίλους σου)
13. Θύμου κράτει. -(Να συγκρατείς το θυμό σου)
14. Φρόνησιν άσκει. - (Να καλλιεργείς το φρόνημά σου)
15. Πρόνοιαν τίμα.- (Να εκτιμάς την πρόνοια)
16. Όρκω μη χρω - (Να μην ορκίζεσαι)
17. Φιλίαν αγάπα. - (Να αγαπάς τη φιλία)
18. Παιδείας αντέχου. - (Να αντέχεις στην Παιδεία)
19. Δόξαν δίωκε. - (Να επιδιώκεις την δόξα)
20. Σοφίαν ζήτει. - (Να αναζητάς την σοφία)
21. Καλόν ευ λέγε - (Να λες καλά το καλό).
22. Ψέγε μηδένα. - (Να μην επικρίνεις)
23. Επαίνει Αρετήν. -(Να επαινείς την Αρετή)
24. Πράττε δίκαια. - (Να πράττεις δίκαια)
25. Φίλοις ευνόει. - (Να καταλαβαίνεις καλά τους φίλους-να είσαι κοντά τους)
26. Εχθρούς αμύνου. - (Να αμύνεσαι στους εχθρούς)
27. Ευγένειαν άσκει. - (Να ασκείς την ευγένεια)
28. Κακίας απέχου. - (Να απέχεις από την κακία)
29. Κοινός γίνου.- (Να είσαι κοινωνικός)
30. Ίδια φύλαττε.- (Να προστατεύεις τα δικά σου)
31. Αλλοτρίων απέχου. -(Να απέχεις από τα ξένα)
32. Εύφημος ίσθι - (Να διατηρείς καλή φήμη).
33. Άκουε πάντα. - (Να ακούς όλες τις πλευρές)
34. Φίλω χαρίζου.- (Να είσαι πάντα διαθέσιμος, να χαρίζεσαι στους φίλους)
35. Χρόνου φείδου. - (Να μην σπαταλάς τον χρόνο σου)
36. Όρα το μέλλον.- (Να φροντίζεις το μέλλον)
37. Ύβριν μίσει. - (Να μισείς την ύβρη)
38. Ικέτας αίδου - ( Να σέβεσαι τους ικέτες-όσους προστρέχουν για βοήθεια-Να βοηθάς)
39. Υιούς παίδευε. - (Να δίνεις Παιδεία στους απογόνους σου )
40. Έχων χαρίζου. - (Να χαρίζεις, όταν έχεις)
41. Δόλου φόβου. - (Να φοβάσαι τον δόλο)
42. Ευλόγει πάντας. - (Να λες καλό για όλους)
43. Φιλόσοφος γίνου. - (Να επιδιώκεις τη σοφία)
44. Όσια κρίνε. - (Να κρίνεις με αγάπη)
45. Γνούς πράττε. - (Να πράττεις με επίγνωση)
46. Φόνου απέχου. - ( Να απέχεις από φόνο)
47. Εύχου δυνατά - (Να εύχεσαι με δύναμη)
48. Σοφοίς χρώ - (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)
49. Ήθος δοκίμαζε - (Να δοκιμάζεις το ήθος)
50. Λαβών απόδος.- ( Όταν παίρνεις να δίνεις)
51. Υφορώ μηδένα - (Να μην είσαι καχύποπτος).
52. Τέχνη χρώ - (Να ασκείς την τέχνη).
53. Ό μέλλεις δός.- (Να προσφέρεις αυτό που θα χρειαστεί)
54. Ευεργεσίας τίμα. - (Να τιμάς τις ευεργεσίες)
55. Φθόνει μηδενί. - ( Να μην φθονείς )
56. Φυλακήν πρόσεχε.- (Να προσέχεις τη φυλακή)
57. Ομοίοις χρώ- ( Να δίνεις στους όμοιούς σου).
58. Διαβόλήν μίσει. - (Να μισείς τη διαβολή)
59. Δικαίως κτώ. - (Να αποκτάς δίκαια)
60. Αγαθούς τίμα. - (Να τιμάς τους αγαθούς)
61. Κριτήν γνώθι.- (Να δέχεσαι τον κριτή και τη κριτική)
62. Γάμους κράτει.- (Να κρατάς τον γάμο σου)
63. Τύχην νόμιζε.- (Να περιμένεις το τυχαίο)
64. Εγγύην φεύγε.- (Να αποφεύγεις να δίνεις εγγυήσεις)
65. Πάσι διαλέγου.- (Να κάνεις διάλογο με όλους)
66. Ελπίδα αίνει. - (Να δοξάζεις την ελπίδα)
67. Δαπανών άρχου.- (Να άρχεις στις δαπάνες να μη σπαταλάς)
68. Κτώμενος ήδου.- (Να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς με δίκαιο τρόπο)
69. Αισχύνην σέβου. - (Να σέβεσαι την ντροπή)
70. Χάριν εκτέλει.- (Να κάνεις χάρες)
71. Ευτυχίαν εύχου. - (Να εύχεσαι για ευτυχία)
72. Τύχην στέργε. - (Να συμφωνείς με την τύχη σου)
73. Ακούων όρα.- (Όταν ακούς να βλέπεις)
74. Εργάζου κτητά. - (Να κοπιάζεις για πράγματα που αξίζουν να τα αποκτήσεις)
75. Έριν μίσει. - (Να μισείς την έριδα)
76. Όνειδος έχθαιρε. - (Να μισείς τον χλευασμό)
77. Γλωσσαν ίσχε - (Να συγκρατείς την γλώσσα σου)
78. Ύβριν αμύνου. - (Να αμύνεσαι στην ύβρη)
79. Κρίνε δίκαια. - (Να κρίνεις δίκαια)
80. Χρώ χρήμασι.- ( Να χρησιμοποιείς τα χρήματα με σύνεση)
81. Αδωροδόκητος δοκίμαζε.- (Να ζεις χωρίς την δωροδοκία)
82. Αιτιώ παρόντα.- (Να αιτιολογείς όσα συμβαίνουν)
83. Λέγε ειδώς. - (Να μιλάς γνωρίζοντας)
84. Βίας μή έχου. - (Να μην ασκείς βία)
85. Αλύπως βίου.- (Να ζεις χωρίς λύπη)
86. Ομίλει πράως.- ( Να μιλάς με πραότητα )
87. Φιλοφρόνει πάσιν.- (Να είσαι φιλικός σε όλους)
88. Υιοίς μή καταθάρρει.- (Μην αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου)
89. Γλώττης άρχε. - (Να ελέγχεις την γλώσσα σου)
90. Σεαυτόν ευ ποίει.- (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
91. Ευπροσήγορος γίνου.- (Να γίνεις ευπροσήγορος, γλυκομίλητος προσηνής καταδεκτικός)
92. Αποκρίνου εν καιρώ.- (Να μιλάς όταν και όποτε πρέπει)
93. Πόνει μετά δικαίου. - (Να κοπιάζεις δίκαια)
94. Πράττε αμετανοήτως.- (Να πράττεις χωρίς μετάνοιες κι αμφιβολίες)
95. Αμαρτάνων μετανόει.- (Να μετανοείς για τα σφάλματά σου)
96. Οφθαλμού κράτει.- (Να κυριαρχείς τους οφθαλμούς σου)
97. Βολεύου χρήσιμα.- (Να σκέφτεσαι χρήσιμα)
98. Επιτέλει συντόμως.- (Να ξεπληρώνεις σύντομα)
99. Φιλίαν φύλαττε.- (Να προφυλάσσεις την φιλία)
100. Ευγνώμων γίνου.- (Να είσαι ευγνώμων)
101. Ομόνοιαν δίωκε - (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
102. Άρρητα μη λέγε. - (να μην λες αυτά που δεν λέγονται)
103. Τό κράτουν φόβου.- (Να φοβάσαι τον κρατούντα)
104. Καιρόν προσδέχου - (Να δέχεσαι τον χρόνο).
105. Έχθρας διάλυε.- (Να διαλύεις τις έχθρες)
106. Γήρας προσδέχου - (Να δέχεσαι τα γηρατειά).
107. Επί ρώμη μή καύχω.- (Να μην καυχιέσαι για την δύναμη σου)
108. Ευφημίαν άσκει.- (Να ασκείς-επιβεβαιώνεις τη καλή φήμη)
109. Απέχθειαν φεύγε.- (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
110. Πλούτει δικαίως.- (Να πλουτίζεις δίκαια)
111. Δόξαν μή λείπε.- (Μην λείπεις από την δόξα)
112. Κακίαν μίσει.- (Να μισείς την κακία)
113. Κινδύνευε φρονίμως.- (Να κινδυνεύεις με σύνεση)
114. Χρησμούς θαύμαζε.- (Να εκτιμάς τους χρησμούς/συμβουλές που σου δίνουν)
115. Ούς τρέφεις αγάπα. -(Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
116. Απόντι μή μάχου.- (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)
117. Πρεσβύτερον αίδου - (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)
118. Νεώτερον δίδασκε.- (Να διδάσκεις τους νεότερους)
119. Πλούτω απίστει. - (Να μη πιστεύεις στο πλούτο)
120. Σεαυτόν αίδου - (Να σέβεσαι τον εαυτό σου).
121. Μή άρχε υβρίζων.- (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία)
122. Προγόνους στεφάνου.- ( Να στεφανώσεις τους προγόνους σου)
123. Επί νεκρώ μή γέλα.- (Μην περιγελάς τους νεκρούς)
124. Ατυχούντι συνάχθου.- (Να συμπάσχεις με τον άτυχο)
125. Χαρίζου ευλαβώς.- (Να χαρίζεις με λογική και ευλάβεια)
126. Έξ ευγενών γέννα.- (Να επιδιώξεις να συγγενέψεις με καλούς ανθρώπους)
127. Επαγγέλου μηδενί.- (Να μην διατάζεις κανέναν)
128. Τύχη μή πίστευε.- (Να μην εμπιστεύεσαι την τύχη)
129. Τελεύτα άλυπος.- (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)
130. Μήδεν Αγαν. -( Να μην υπερβάλλεις/Τα πάντα με μέτρο)
131. Αδικίαν μισείν.- (Να μισείς την αδικία)
132. Ευσέβειαν φυλάσσειν.- (Να είσαι ευσεβής)
133. Ηδονής κρατείν.- (Να ελέγχεις τις ορμές σου)
134. Βία μηδέν πράττειν.- (Να μην ασκείς βία)
135. Τέκνα παιδεύειν.- (Να μάθεις στα παιδιά σου την ζωή)
136. Μή θρασύνου.- (Να μην είσαι θρασύς)
137. Νόμοις πείθου.- (Να είσαι νομοταγής)
138. Μελέτει το πάν.- (Να μελετάς τα πάντα)
139. Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι - (Να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή)
140. Μή επί παντί λυπού.- (Μην λυπάσαι για τα πάντα)
141. Πίνων άρμοζε.- (Να ορίζεις/ελέγχεις την μέθη σου)
142. Πέρας επιτέλει μή αποδειλιών.- (Να μην διστάζεις να τελειώνεις ότι αρχίζεις)
143. Τό συμφέρον θηρώ.- (Να προσπαθείς για το καλό σου)
144. Θνήσκε υπέρ Πατρίδος.- (Να θυσιάζεσαι για την πατρίδα σου)
145. Τώ βίω μάχου.- (Να μάχεσαι σε όλη την ζωή)
146. Ευ πάσχε ώς θνητός. - (Ως θνητός να υπομένεις τα πάντα)
147. Παίς ών κόσμιος ίσθι (να είσαι), ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εύλογος. - (Παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής, ενήλικας να είσαι δίκαιος και γέροντας να είσαι σοφός)Η επί του όρους ομιλία του Χριστού (Ματθαίου κεφ. ε' στίχοι 1-12)
Οι μακαρισμοί

Μακάριοι είναι οι απλοί και ταπεινόφρονες, γιατί σ' αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.

Μακάριοι είναι εκείνοι, που πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν.

Μακάριοι είναι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.

Μακάριοι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν.

Μακάριοι είναι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν.

Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.

Μακάριοι είναι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού.

Μακάριοι είναι εκείνοι, που καταδιώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί σ' αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.

Μακάριοι θα είστε, όταν θα σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πουν εναντίον σας κάθε κακό λόγο λέγοντας ψέματα, εξαιτίας μου.

Τότε να χαίρεστε και να αγαλλιάστε, γιατί η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι ακριβώς κυνήγησαν τους προφήτες, που έζησαν πριν από σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.